Our Contact

Get In Touch.

શેઠ આણંદજી કલ્યાણજી પેઢી – મુખ્ય કર્યાલય
શ્ેષ્ઠી લાલભઇ દલપતભાઇ ભન 25, વસંતકું સોસાયટી, નવ શારદા મંદિ રોડ, પાલડી, મદાવાદ-380007

hello@uideck.com

support@uideck.com

ફોન: 079 26644502 / 26608244 / 26608255

Telefax: 079 26600354

Email: shree_sangh@yahoo.com

મય: સવારે 10-30 ી 1-30 અને 2 થી 5-30 કલાક સુધી (વિવાર તથા રાના દિવસો સવાય)